W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy:

Administratorem danych osobowych jest: FHU MIKE Michał Miernik z siedzibą w Starachowicach ul. Murarska 4/36, 27-200 Starachowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców  pod numerem NIP 664-18-83-870. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: FHU MIKE Michał Miernik, ul. Murarska 4/36, 27-200 Starachowice lub email: rodo@serdi.pl
U Administratora nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu obróbki skrawaniem stali, aluminium, tworzyw sztucznych jak również odlewów żeliwnych. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy FHU MIKE Michał Miernik.
Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom FHU MIKE Michał Miernik kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.